تماس باما

آدرس: همدان چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن دانشگاه بوعلی سینا آزمایشگاه مرکزی کد پستی 38695-65178 تلفکس: 38380689-081 تلفن: 38381420-081 ٍ www.cent_lab.basu.ac.ir آدرس اینترنتی cent_lab@basu.ac.irپست الکترونیک
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند